FreeFind  איך לחפש באתר

 

 ראשי  >  הסכם שימוש באתר

 

הסכם שימוש באתר "קביים"

ברוכים הבאים ל"קביים" – האתר הישראלי לסטודנטים במקצועות הבריאות (להלן "האתר").

האתר נערך באופן פרטי, למטרות חינוכיות בלבד, ללא כוונת רווח, וללא קשר עם מוסד אקדמי / לימודי כזה או אחר.

שימושך באתר כפוף להסכמתך המלאה לתנאי הסכם השימוש שלהלן (להלן "ההסכם"). על ידי השימוש באתר הנך מסכים/ה להיות כפוף/ה לתנאי הסכם השימוש להלן. אם אינך רוצה להיות כפוף/ה לתנאיי הסכם זה, אינך רשאי לצפות או להשתמש באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הסכם זה בכל עת, וכל שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד עם הכללתו באתר. הנך מתחייב/ת לבחון הסכם זה מזמן לזמן כדיי לוודא שהינך מודע/ת לשינוים בו. המשך שימושך באתר ייחשב כהסכמתך המלאה להסכם המתוקן.

רישיון שימוש

הנך מקבל/ת בזה רישיון לא בלעדי, לצפות ולהשתמש באתר לצרכים לימודיים פרטיים בלבד, בכפוף לתנאי הסכם זה. מלבד הזכויות המוענקות לך במפורש בהסכם זה, לא תהיה לך כל זכות אחרת בקשר עם האתר ו/או תכניו.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר, ובכל קובץ: גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה, המצויים באתר (להלן ביחד- "התכנים"), שייכות למפעילי האתר או ליוצריהם, ואין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור, בלא קבלת הסכמת מפעילי האתר מראש ובכתב.

העדר אחריות, ויתור על תביעות ושיפוי

האתר אינו מציע ייעוץ רפואי כלשהו. המידע המצוי באתר הינו כללי בלבד והוא ניתן כשירות אישי, אינפורמטיבי, בלתי מחייב, שלא ממקור ראשון והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לשימוש במוצר רפואי כלשהו או תרופה כלשהי, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.   יש לזכור תמיד, כי קבלת חוות דעת רפואית, ורכישת שירות, תרופה, מוצר רפואי, פרה-רפואי או מוצר בעל השפעה או השלכה רפואית, טעונים התייעצות עם מומחה ובדיקת המקרה לגופו של עניין.

המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא, לרבות באשר למהימנות, דיוק, עדכניות ושלמות המידע המצוי בו. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, אפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

יוצרי ומפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע ו/או בשירותים שימצאו באתר או שיעשו באמצעותו. המשתמש מוותר/ת בזה על כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל מין וסוג שהם, כלפי האתר ו/או יוצריו ו/או מפעיליו, ו/או היועצים המשתתפים בעריכתו, הקשורה ו/או הנובעת משימושו של המשתמש באתר ו/או הסתמכותו על תכניו.

האתר, יוצריו ומפעיליו אינם נותנים מצג כלשהו, מפורש או משתמע, בקשר לאתר ו/או בקשר למוצרים, שירותים ו/או מידע המצויים באתר ו/או הניתנים באמצעותו, ובכלל זה (אך לא רק) המשך זמינותם, העדר וירוסים, סוסים טרויאניים או קוד אחר המפגין תכונות הרסניות ו/או מדבקות, בעלות ואי-הפרת זכויות של צד ג'.

המשתמש/ת מתחייב/ת לשפות את האתר, יוצריו, מפעיליו וספקיו מפני כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות הוצאות משפטיות סבירות, אשר ייגרמו למי מהם כתוצאה מהפרה כלשהי של תנאי הסכם זה ו/או כתוצאה משימוש המשתמש/ת באתר ו/או הסתמכותו/ה על תכניו.

קישורים לאתרים אחרים

האתר כולל קישורים לאתרים אחרים המופעלים על ידי אחרים. קישורים אלו מובאים לנוחותכם בלבד. האתר ומפעיליו אינם שולטים באתרים אלו ואינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן ולביצועים של אתרים אלו או לשימושכם בהם. הכללת קישורים אלו באתר אינה מהווה אשרור כלשהו של המידע המצוי באתרים אלו ואינה מעידה על קשר כלשהו עם מפעיליהם. האתר אינו מתפעל, שולט או מאשר מידע, מוצרים ו/או שירותים כלשהם הניתנים על ידי צדדים שלישיים באמצעות האינטרנט. השימוש במידע הנמצא באינטרנט, לרבות המידע המצוי באתר זה ובאתרים שאליהם מקשר אתר זה, טעון משנה-זהירות ומובהר כי אין ביצירת הקישורים לאתרים שונים ערובה למהימנות, דיוק, עדכניות או שלמות המידע המצוי בהם.

מקום שיפוט והדין החל

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז הצפון בלבד.

שימוש בזכויות קניין רוחני של אחרים

האתר מכבד את זכות היוצרים והקניין הרוחני של אחרים ואם נעשה שימוש שלא כדין בזכויות אלה, נעשה הדבר בתום לב או שלא ביודעין.

בכל מקרה של חשד להפרה של זכות יוצרים, יש לפנות לעורכת האתר ולציין את התכנים ומיקומם באתר על מנת לאפשר בירור העניין ולהביא למחיקתם מהאתר באופן מיידי באם ימצא שאכן ישנה הפרת זכות יוצרים.

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014