FreeFind  איך לחפש באתר

 

 ראשי  >  תהליך קבלת החלטות קליניות

מהו התהליך הסיעודי?

המידע המובא בדף זה הנו באדיבות קרן לויטין מביה"ס למקצועות הבריאות, אונ' בן גוריון, באר שבע.

 

תהליך = סידרה של פעולות מתוכננות המכוונות כלפי תוצאה ספציפית.

התהליך הסיעודי = שיטה סיסטמתית והגיונית לתכנון ומתן טיפול סיעודי.

מטרתה: לזהות מצב הבריאות של המטופל, בעיות בריאות קיימות או פוטנציאליות, לקבוע תוכנית שתענה על הצרכים המזוהים ולהוציא אל הפועל התערבויות סיעודיות אשר יענו על הצרכים. התהליך הסיעודי הוא מחזורי

מרכיבי התהליך הסיעודי מופיעים בסדר הגיוני אך בכל נקודת זמן יותר מרכיב אחד יכול להשתתף.

על מנת ליישם את התהליך הסיעודי בצורה היעילה ביותר והמתאימה ביותר לצורכי המטופל על האחות לשתף פעולה עם הלקוח. מטופל, משפחה או קהילה יכולים להיחשב לצורך זה כלקוח. אם המטופל לא יכול לקחת חלק בתהליך קבלת ההחלטות ובתכנון ההתערבות ניתן לבקש מבן משפחה לקחת חלק בתהליך עבורו.

 

יישום התהליך הסיעודי דורש מהאחות מגוון מיומנויות:

מיומנויות בין אישיות - הקשבה, לגלות עניין, חמלה, ידע ומידע, לפתח אמון ולאסוף מידע באופן שיגביר את הייחודיות של כל מטופל, יקדם שלמות משפחתית ויתרום ליכולת הקיום של הקהילה.

מיומנות טכנית - היכולת להפעיל מכשור ולבצע פעולות.

מיומנויות אינטלקטואליות - יכולת פתרון בעיות, חשיבה קריטית והפעלת שיקול דעת. יכולת קבלת החלטות הכרחית בכל שלב של התהליך הסיעודי.

 

מרכיבי התהליך הסיעודי:

  אומדן  - Assessing:
איסוף אימות וארגון מידע על מצב הבריאות של המטופל. המידע אודות מצבו הפיזי, רגשי, התפתחותי, סוציאלי, תרבותי, אינטלקטואלי, ורוחני נלקח ממגוון מקורות אינפורמציה והוא הבסיס להחלטות ופעולות בשלבים הבאים.

עוד על אומדן...

אבחון     Diagnosing:
תהליך אשר בסופו מגיעים לאבחנה סיעודית. אבחנה סיעודית היא הצהרה לגבי הפרות קיימות או פוטנציאליות במצב בריאותו של המטופל, המתייחסת לתחומים בהם יש לאחות סמכות לטפל, והן מסוגלות לטפל בהם.
התהליך דרכו מגיעה האחות לאבחנה הסיעודית הוא ניתוח המידע (analyzing) - פירוק השלם למרכיביו.

עוד על אבחון...

תכנון     Planning:
משלב בתוכו מספר צעדים בהם האחות והמטופל קובעים סדרי עדיפויות, קובעים מטרות או תוצאות צפויות ורושמים תוכנית טיפול שמטרתה פתרון או צמצום בעיות מזוהות של המטופל ולתאם את הטיפול של הצוות הרב מקצועי. האחות בשיתוף המטופל מתכננת התערבות סיעודית ספציפית לכל אבחנה סיעודית.

עוד על תכנון...

  יישום    : Implementing
הוצאה לפועל של תוכנית ההתערבות הסיעודית. במהלך היישום האחות ממשיכה לאסוף מידע, לבצע הוראות סיעודיות או להעביר אותן לאדם המתאים. איסוף הנתונים חיוני על מנת לעקוב אחר מצבו המשתנה של המטופל ועל מנת לוודא שמטרות הושגו על מנת שתוכל להתייחס לכך בשלב ההערכה.
כמו כן האחות מתקפת את התוכנית - מוודא שסדרי העדיפות של המטופל נלקחו בחשבון,  האם ההתערבות הסיעודית ריאליסטית ומסיעת למטופל להשיג את המטרות  והאם התוכנית אכן אינדבידואלית ומכוונת לענות על הצרכים הייחודיים של המטופל.

עוד על יישום...

הערכה      Evaluating:
לאמוד את תגובת המטופל להתערבות ולהשוותם ל-  outcome criteria או קריטריוני תוצאה אשר נקבעו מראש. על האחות להעריך באיזו מידה הושגו המטרות (מלא, חלקי או כלל לא). אם מטרות לא הושגו יש לאמוד מחדש את תוכנית ההתערבות ולשנות חלק או את כל מרכיבי התהליך הסיעודי.

עוד על הערכה...

חזרה לתהליך הסיעוד (דף ראשי )

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014